+48 500 766 061
+48 500 766 061 info@e-kasetony.pl

Regulamin

1 INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy www.e-kasetony.pl (dalej Sklep) jest prowadzony przez firmę Drukarnia Wielkoformatowa “Multi – Druk” Tomasz Kozelan, z siedzibą w Poddębicach, Kosmonautów 14, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8281334902, REGON: 101008058, który jest stroną umowy sprzedaży, Sprzedawcą, właścicielem sklepu oraz administratorem danych osobowych.

Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub

Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

Kupującym jest osoba, która złożyła zamówienie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin). Kupujący akceptuje Regulamin zaznaczając opcję: „Akceptuję warunki regulaminu sklepu internetowego boldheads.com”, przed złożeniem zamówienia.

Sklep ma prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian.

Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu, z oznaczeniem tych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Wysyłki realizowane są na terenie Polski. Do każdego zamówienia sklep dołącza Fakturę VAT. Faktury VAT wystawiane są tylko na adres Kupującego znajdujący się w obszarze terytorialnym Polski.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Za naruszenie praw autorskich i inne wady w przesłanych przez Klienta do druku projektach i plikach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient. Sprzedający gwarantuje pełną ochronę danych osobowych Klienta oraz zobowiązuje się do wykorzystywania danych oraz plików nadesłanych przez Klienta wyłącznie w celu realizacji zlecenia.

2 OFERTA

Ceny produktów w Sklepie wyrażone są w polskich złotych [PLN] i są cenami zawierającymi należne podatki i cła. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

Sklep ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Warunki oferty promocyjnej zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu.

3 PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową sklepu: www.e-kasetony.pl

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia”, znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz zaakceptowanie Regulaminu.

Sprzedaż będzie dokonywana na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu składania zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma automatyczną informację zwrotną, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.

Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. W takim wypadku prosimy o kontakt ze Sklepem via e-mail: info@e-kasetony.pl.

Zamówienie wiąże Kupującego jako oferta od jego złożenia, jeżeli:

  • wypełnił zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako niezbędne do wypełnienia i wysłał zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą na stronie internetowej sklepu oraz
  • zaakceptował warunki Regulaminu zgodnie z informacją zawartą w rejestracji zamówienia oraz
  • Sklep niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia dokonał jego rejestracji i potwierdził jego otrzymanie.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. O odmowie lub anulowaniu realizacji zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony na adres e-mail, z którego złożył zamówienie.

Sklep www.e-kasetony.pl uznaje za wiążące podanie przez Kupującego adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Kupującego, do momentu, kiedy przesyłka jest jeszcze w sklepie. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo. W przypadku nie doręczenia przesyłki z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego i zwrotu jej do nadawcy, koszt powtórnego nadania zamówionego towaru wynosi 30 zł za każdą paczkę. Jest to koszt ponoszony przez Sklep, na który składają się: koszt przesyłki zwrotnej oraz koszt kolejnego nadania.

4 FORMY PŁATNOŚCI

Płatność za zamówiony towar w sklepie www.e-kasetony.pl następuje:

za pobraniem przy odbiorze towaru

za pomocą płatności online. Forma płatności elektronicznej obsługiwana jest przez Przelewy24.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

Za datę zapłaty w przypadku przelewu uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.

5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia są realizowane na terenie Polski, za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Kupującego.

O etapach realizacji zamówienia Kupujący będzie na bieżąco informowany via e-mail na adres podany przez niego podczas składania zamówienia.

Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę przekazania towaru przewoźnikowi.

W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, za datę zrealizowania zamówienia uważa się dzień dostarczenia towaru Kupującemu.

Kupujący ma prawo sprawdzić stan towaru przy jego odbiorze od przewoźnika pod kątem ustalenia, czy nie jest uszkodzony.

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.

W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, wraz z towarem otrzymuje on pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, określające datę, rodzaj, przedmiot oraz cenę.

6 KOSZTY PRZESYŁKI TOWARU

Koszty przesyłki towaru i inne koszty zaakceptowane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący.

Koszty przesyłki towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za towar.

7 REKLAMACJE

Kupujący ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru.

W przypadku ewentualnych reklamacji, zgłoszeń reklamacyjnych dokonuje się pisemnie, po uprzednim zawiadomieniu na adres e-mail info@e-kasetony.pl, na adres Drukarnia Wielkoformatowa “Multi – Druk” Tomasz Kozelan, ul. Kosmonautów 14, 99-200 Poddębice. Do wysyłanego zgłoszenia należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny, który jest dostępny na stronie www.e-kasetony.pl. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury, paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego, w którym opisano rodzaj uszkodzeń. Dokument powinien być opatrzony podpisem i pieczątką kuriera oraz powinien zawierać czytelne informacje pozwalające na kontakt z nim. Zapis nie dotyczy Kupującego będącego Konsumentem.

Jeśli Kupujący będący Konsumentem zauważy, w chwili odbioru przesyłki, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera.

Kupujący zobowiązany jest dostarczyć odpowiednio zabezpieczony i zapakowany reklamowany towar na adres Sklepu Drukarnia Wielkoformatowa “Multi – Druk” Tomasz Kozelan, Kosmonautów 14, 99-200 Poddębice.

Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru przez Sklep.

Koszty nieuzasadnionej reklamacji ponosi Kupujący. Rekomendujemy wysyłkę w trybie ekonomicznym.

Reklamacja jest możliwa tylko i wyłącznie w wyniku wady produktu. Innej reklamacji sklep nie uwzględnia.

8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Oferujemy towar wykonywany na zamówienie, dlatego nie podlega on pod ustawę o 14 – dniowym terminie na zwrot bez podania przyczyny.

Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9 DANE OSOBOWE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego www.e-kasetony.pl.ploraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sklep w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty.

Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji zamówienia.

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej.

 

W przypadku sporów Strony będą dążyły do polubownego zakończenia sprawy. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży, których stroną pozostaje przedsiębiorca, jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

W przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. Zm).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz.U.2014 poz.121), ustawy z dnia 30.05.2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów firmowych są własnością firmy: Drukarnia Wielkoformatowa “Multi – Druk” Tomasz Kozelan z siedzibą w Łodzi, natomiast pozostałych produktów są własnością ich producentów i są wykorzystywane tylko w celach informacyjnych.